УСЛУГИ

Лаборатория Булджак предлага
- Микробиологични изпитвания на храни, води и лед;
- Физикохимични изпитвания на храни и води;
- Пробовземане на контактни повърхности и питейни води за микробиологичен анализ.

ЛИХ „Булджак“ предлага и разработване на:

- Технологична документация на произвеждания  от Вас хранителен продукт, 
- Система за управление на безопасността на храните, 
- Система НАССР, 
- Система за самоконтрол
- Процедури и инструкции за прилагане на добрите