ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ “БУЛДЖАК”
ЛИХ „Булджак“ към „Булджак” ЕАД е създадена през 2009г, като независима структурна единица, като първоначално е задоволявала нуждите на цех „Преработка и опаковка на риба“ като вътрешна лаборатория, след спечелването на проект BG 2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2-015 “Оборудване на микробиологична лаборатория към цех за замразяване на риба“, програма Фар BG 2005 BG 2005/017-353.10.04, „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия“. На 07.01.2013г Лаборатория за изпитване на храни „Булджак“ при „Булджак“ ЕАД, е акредитирана от Българска служба за акредитация( ИА БСА) в съответствие със Закона за акредитация и изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 17025“Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“, което и дава право да извършва изследване на хранителните продукти в заявената от нея сфера.


ВЪЗМОЖНОСТИ

-В Лаборатория за изпитване на храни „Булджак“ при „Булджак“ ЕАД могат да се извършват както микробиологични, физикохимични, така и органолептични анализи на различни групи храни и води (питейни и плувни басейни)в т.ч и вземане на проби от вода и лед за микробиологично изпитване.

КАЧЕСТВО

- ЛИХ „Булджак“ разполага с модерно обзаведена лабораторна апаратура, съобразена с най-новите тенденция на водещи световни производители

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

-ЛИХ „Булджак“ разполага с квалифицирани специалисти, мотивирани с допълнително обучение повишаващо тяхната квалификация

ЦЕЛ

- Основната цел на ЛИХ „Булджак“ е пълно и комплексно обслужване на клиентите, така,че да бъдат удовлетворени специфичните им изисквания точно и навреме